Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ 223/1997, τεύχος Α). H αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής τεχνολογικής παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

  • Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
  • Την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών.
  • Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την ένταξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
  • Την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σε ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, να δραστηριοποιηθούν στην έρευνα και να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας δια της δια βίου εκπαίδευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 3524/21.08.2018)

Με βάση τα στοιχεία που τηρεί η γραμματεία του Τμήματος, το Σεπτέμβριο 2020 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Τμήμα είναι 1202 και 177 για το Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχα. Επίσης, στο Τμήμα εκπονούν διδακτορική διατριβή 80 Υποψήφιοι Διδάκτορες. Οι απόφοιτοι του τμήματος ανέρχονται συνολικά σε 705, 567 και 79 για το Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχα.
Το Τμήμα διατηρεί διαδικτυακό τόπο αποφοίτων (Alumni) στη διεύθυνση: https://alumni.icsd.aegean.gr/.


Παρουσίαση Τμήματος


Στόχοι και Αντικείμενο

Στην εποχή που το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, μετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων και τη θεμελίωση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών υποδομών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αναλύουν τα προβλήματα και να αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη δραστηριότητα σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, που στόχο έχει την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Ήδη από την εποχή της ίδρυσής του, το 1997, στο Τμήμα καταγράφηκε η οπτική ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι κλασικές έννοιες του τηλεπικοινωνιακού μηχανικού και του επιστήμονα πληροφορικής θα πάψουν να αποτελούν αυτοτελείς οντότητες και ένα νέο ολοκληρωμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Η ολοκλήρωση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο πλαίσιο ενιαίων συστημάτων, έδωσε στο Τμήμα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο διατηρεί και ενισχύει.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων υιοθετεί την προαναφερόμενη αντίληψη για τη φύση των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων. Ως Πληροφοριακό νοείται ένα σύστημα που δέχεται πληροφορίες, τις αποθηκεύει, τις ανακτά, τις μετασχηματίζει και τις επεξεργάζεται. Το Πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο ξεχωριστών αλληλεπιδρώντων στοιχείων: ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων, λογισμικού και υλικού εξοπλισμού. Η παραπάνω θεώρηση καλύπτει όχι μόνο την πρώτη διάσταση της ονομασίας του Τμήματος, αλλά και τη δεύτερη, αφού σύμφωνα μ' αυτήν, ο όρος «Επικοινωνιακό σύστημα» δε λογίζεται ως ανεξάρτητη και συμπληρωματική, αλλά ως εγγενής διάσταση ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, οι δύο διαστάσεις της ονομασίας του Τμήματος αντικατοπτρίζουν την πληρότητα των σπουδών, η οποία απαιτείται για την επίτευξη των τεθέντων σκοπών.


Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εξελίσσεται σε 5 έτη και έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης που αφορά τα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά συστήματα, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητοκεντρικά συστήματα διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ καθηγητών - φοιτητών, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και την παραγωγή. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη δυναμική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τμήμα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.


Πολλοί απόφοιτοί μας έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου, όπως: Columbia University, Carnegie Mellon University, GeorgiaTech, Imperial College, University of Edinburgh, University of London, University of Warwick, City University, University of Bristol κ.ά.

Πολλοί, επίσης, εργάσθηκαν ή εργάζονται σε εταιρείες όπως: J.P.Morgan UK, ATOS Origin UK, IBM Hellas, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Accenture, Instrasoft International, Adacom, National Bank of Greece, Piraeus Bank, Ericsson, SingularLogic, Unisystems, Oracle, COSMOTE, Wind Hellas, European Dynamics, Ideal Systems, SAP, Exodus SA, SPACE Hellas, Obrela Security Industries, Encode κ.α.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. (ΦΕΚ 3524/Β/21.08.2018).

Αναλυτικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι τα εξής:

  • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» (ΦΕΚ 187/Α/5.11.2018), όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης  

  • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)»  

  • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)  

  • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)  

  • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας


Επαγγελματικές προοπτικές

Γενικές Πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20
Integrated Master
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Δεκέμβριος 2019
Αποτελέσματα έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2019)
Ένταξη αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας
Αποτελέσματα έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2019)
Ένταξη αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας
Πιστοποίηση του Ιδρύματος
Νοέμβριος 2018
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ιανουάριος 2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Δεκέμβριος 2013
Πολιτική Ποιότητας Τμήματος
Σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
Επιτροπές Τμήματος
Ημ. ενημέρωσης: 08.10.2020