Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, περιλαμβάνεται στον πυρήνα του μετασχηματισμού της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης. Η βασική έρευνα παράγει νέα γνώση, στην οποία θα βασιστούν οι καινοτομίες του μέλλοντος. Η εφαρμοσμένη έρευνα αποτελεί την απάντηση στις συνεχώς εντεινόμενες απαιτήσεις για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, βασισμένη στην καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας. Η επιτάχυνση των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων δημιούργησε την ανάγκη για ταχεία αλληλεπίδραση ανάμεσα στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, ιδιαίτερα στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Η έρευνα απαιτεί άρτιο σχεδιασμό, υποδομές που ενισχύονται με συνεχείς επενδύσεις, αλλά κυρίως ερευνητές με υψηλή τεχνογνωσία, ευρύ και ιδιαίτερα αξιόλογο γνωστικό υπόβαθρο, έφεση για συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία και υψηλού επιπέδου συνεργατική θεώρηση, πρακτική και αποτελεσματικότητα. Ως σύστημα παραγωγής γνώσης, η έρευνα είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και την τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στην έρευνα αποτελεί πρωταρχικό στόχο και βασικό μοχλό ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το Τμήμα επενδύει και πρωτοπορεί σε σημαντικές περιοχές βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

 • Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Αναπαράσταση Γνώσης
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία της Ιδιωτικότητας
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκαιο και Πληροφορική
 • Ευφυείς Πράκτορες
 • Ευφυή Συστήματα
 • Εφαρμογές Διαφορικών Εξισώσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Κρυπτογραφία
 • Μαθηματική Φυσική
 • Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική
 • Νομικά και Κανονιστικά θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πολυπρακτορικά Συστήματα
 • Ρομποτικά Συστήματα
 • Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Συστήματα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Υποστηριζόμενη με Η/Υ Συνεργασία
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη σχεδίαση και εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε διεθνή κλίμακα. Τέτοια έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως: FP7, FP6-STREP, FP6-IST, TEN/TELECOM, ISIS, Leonardo, ACTS, INFOSEC ETS II, ESPRIT/ESSI, Telematics Applications, ACTION 2, INFOSEC, ESPRIT LTR, BRITE EURAM, INNOVATION, RACE, VALUE II, LRE, ESPRIT, EURET/EURATN, AIM, κ.ά.
Ανάλογη εμπειρία έχουν να επιδείξουν οι διδάσκοντες του Τμήματος και στη σχεδίαση και εκπόνηση εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Χρηματοδότες τέτοιων έργων είναι: τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς επίσης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, πληθώρα ιδιωτικών φορέων, κ.ά.
Αξιοποιώντας σχετικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των προγραμμάτων ERASMUS / SOCRATES, το Τμήμα ανέπτυξε και διατηρεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Royal Holloway and Bedford New College (University of London), University of Plymouth, University College Dublin, Aston University, Kingston University, Trinity College Dublin, University of Stockholm, University of Lund, Chalmers Institute of Technology, Karlstad University, University of Hamburg, University of Essen, University of Regensburg, Catholic University of Leuven, University of Vienna, Technical University of Graz, University of Oulu, University of Rome “La Sapienza”, University of Milano, Deusto University, University of Malaga, Polytechnic University of Catalunya, Copenhagen Business School, κ.ά.
Στο πλαίσιο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τέσσερα μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και ένα Διϊδρυματικό (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας βασικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα και την προαγωγή της γνώσης στη γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύει. Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες εγγραφής και εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα από τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του ιδρυματικού κανονισμού εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των υπ. αριθμ. 1/28.09.2016 και 15/23.05.2018 συνεδριάσεων των συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ,οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες του Τμήματος οφείλουν να:

 • Παρέχουν διδακτικό έργου χρονικής διάρκειας 6-8 ωρών εβδομαδιαίως στο Τμήμα. Σε περίπτωση που ο μεταδιδακτορικός/ρική ερευνητής/τρια δε δύναται να προσφέρει στο σύνολο το ανωτέρω διδακτικό έργο, θα διερευνάται η δυνατότητα παροχής ερευνητικού ή επικουρικού έργου άλλης μορφής.
 • Συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση. Η έκθεση κατατίθεται στη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος στο διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.


Χρήσιμα Έντυπα

Ερευνητικά Εργαστήρια